N Y K Y R E I V I T | C O N T E M P O R A R Y R a V E

  From until   Buy tickets   www.facebook.com/…/172114470870005  
Esitystaiteen Keskus, Helsinki   Show map

* Info in English below *

Nykyreivit on yhdistelmä reivejä, tanssituntia ja tietoisuutta tanssimassa ympäri seiniä. Se on reivit tanssistudiossa. Se on suostumuksellista kosketusta, kaupungin paras tanssilattia ja reivit sun 30 parhaalle kaverille, joita et vielä tunne.

Illalle on muodostettu tarkka rakenne, mutta voit saapua paikalle koska tahansa. Toki ilta on suunniteltu myös kokonaisuudeksi, joten eniten saat siitä irti matkatessasi sen läpi kokonaisuudessaan. Jos saavut myöhemmin niin huomioi, että illan alku on hyvin herkkävireinen, joten kunnioita muiden kokemusta saapuessasi.

A L K U
20.30 – 21 Saapuminen tilaan. Siteiden valinta silmille. Oma virittäytyminen ennen yhteistä aloitusta.

P I M E Y S
21 – 22.30 Tanssi silmät sidottuina. Sokkojameissa käyneille tämä on tuttua, mutta tässä sessiossa soitamme myös musiikkia alun hiljaisen virittäytymisen jälkeen. Tämä virittää herkkään kuunteluun niin muiden liikkeen, kosketuksen kuin musiikinkin suhteen.

V A L O
22.30 – 24 Tanssi silmät avoinna. Toinen yhteinen virittäytyminen kohti energian nousua. DJ-setti nostaa energian myös tavallisia dj jameja tiukempaan rytmiin.

U U S I M A A I L M A
00 – 00.30 Tiputtelua tilassa ilman musiikkia.

Ilta perustuu lempeisiin somaattisiin harjoituksiin, kontakti-improvisaatioon, musiikin kokonaisvaltaiseen kokemiseen ja aivojen tanssimiseen pellolle turvallisemmassa tilassa. Sinulla ei tarvitse olla kokemusta tanssista, kontakti-improvisaatiosta tai oikeastaan yhtään mistään osallistuaksesi. Sinun tulee kuitenkin lukea turvallisemman tilan säännöt tämän kuvauksen lopusta ja noudattaa niitä.

DJ & VETÄJÄ
Samee Haapa on näyttelijä FIA, tanssija ja dj, jolla on takanaan 20 vuoden ura sekä vaihtoehtoisten klubien ja reivien järjestämisestä että radikaalin nykytanssin opettajana ja tekijänä. Hän on aiemmin aloittanut mm. dj jamit, joita on järjestetty nyt jo neljä vuotta sekä Sokkojamit, jotka ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta uutena jamimuotona tänä vuonna. Nykyreivit ovat viimeisin uusi ehdotus paremmiksi bileiksi vuonna 2020.

SIJAINTI
Eskus – Esitystaiteen keskus, sali 2, Puhdistamo (rakennus nro 6) 2. krs. Virallinen osoite: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.

Nykyreivit toimivat turvallisemman tilan periaatteilla. Tämä tarkoittaa kunnioitusta kaikkia sukupuolia, seksuaalisuuksia, taustoja, kehoja ja kyvykkyyksiä kohtaan. Rasistinen, seksistinen, homofobinen, transfobinen tai muulla tavoin syrjivä käyttäytyminen ei ole sallittua.

DJ vastaa tilassa turvallisuudesta eikä hänellä ole koskaan liian kiire reagoida - ei vaikka olisi kuinka tiukka miksaus käynnissä - koska tämä on tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Nykyreivit ovat päihteettömät.

10 e.

+

C O N T E M P O R A R Y R a V E

Contemporary Rave is a combination of a rave, a dance class and consciousness dancing all over the walls. It’s a rave in a dance studio. It’s consensual touch, the best dance floor in the city and a rave for your 30 best friends that you just don’t know yet.

The night has a precise structure, but you can arrive when you feel like it. Of course the night has been designed as a whole so you will get the most out of it if you journey through it in full. If you arrive later, please note that the beginning of the night is very delicate so do respect other dancers' experience when entering the space.

B E G I N N I N G
20.30 – 21 Entering the space. Selecting the blindfolds. Your own tuning in before beginning together.

D A R K N E S S
21 – 22.30 Dancing blindfolded. For those who have visited the Blindfold Jam this is familiar, but in this session we also play music after the quiet tuning in. This sensitizes you to both to the movement of others, touch and music.

L I G H T
22.30 – 24 Dance with your eyes open. A second tuning in towards the rise of the energy. DJ set also lifts the energy higher than in the usual dj jams.

N E W W O R L D
00 – 00.30 Cooling down in the space without music.

The night is based on gentle somatic exercises, contact improvisation, experiencing the music with your whole body and dancing your brain away in a safer space. You don’t need to have experience about dance, contact improvisation or basically about anything to take part. You do need to read the guidelines of a safer space at the end of this description and follow them.

DJ & FACILITATOR
Samee Haapa is an actor FIA, dancer and a dj, who has 20 years of experience in organising alternative clubs and raves and teaching and making radical contemporary dance. They have previously started the dj jam which is now running its fourth year and Blindfold Jam, which has aroused a lot of interest as a new form of jam this year. Contemporary Rave is their latest proposal for a better contemporary party in 2020.

LOCATION
Eskus – Performance Center, studio 2, Puhdistamo (building n:o 6) 2. fl. Official address: Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki.)

Contemporary Rave is committed to the principles of safer space. This means respect for all genders, sexualities, backgrounds, bodies and abilities. Racist, sexist, homophobic, transphobic or other oppressive behavior is not allowed.

DJ is in charge of safety in the space and they are never too busy to react so do feel free to contact them at any point if you have any concerns.

Contemporary Rave is intoxicant-free and naturally high.

10 e.

Favorites 1